Polityka prywatności

Polityka prywatności
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CYFRAL Chabelska i Wspólnicy SP.J.  z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62/70 ; 95-100 Łódź. NIP 725-18-43-745 REGON 473075282. e-mail: info@cyfral.pl tel.: 42 639 98 70
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art.6 ust. 1 lit. b. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; i/lub na podstawie art.6 ust. 1 lit. a. tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego ? tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w niedalekie przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z powyższych praw można skorzystać przez kontakt e-mail: info@cyfral.pl lub listownie – CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp.J. ul. Konstantynowska 62/70; 95-100 Zgierz.